Regulamin korzystania z serwisu

I Definicje

 1. Usługa serwisowa – konserwacja, diagnostyka, naprawa odpłatna, naprawa gwarancyjna lub każdy inny rodzaj usługi, świadczonej w ramach działalności serwisu edeal.
 2. Serwis – E-DEAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 90-001 Łódź, ul. Wodna 11/13, nip 7282740992, tel 42 209 32 34 email. serwis@edeal.pl
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych zgłaszająca sprzęt do usługi serwisowej (bądź pisemnie upoważnione osoby trzeciej, występujące w jej imieniu). klientem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18 rok życia, bądź ukończyła 13 rok życia i działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 4. Konsument – klient będący osobą fizyczną, zgłaszający usługę serwisową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedstawiciel serwisu – pracownik serwisu lub osobowa występująca w imieniu serwisu.
 6. Potwierdzenie przyjęcia – dokument wydawany klientowi dostarczającemu sprzęt osobiście lub poprzez przedstawiciela serwisu potwierdzający przyjęcie sprzętu do serwisu.
 7. Kurier – dowolna firma spedycyjna świadcząca usługi przewozowe, pracownik tej firmy lub osoba występująca w jej imieniu.
 8. Potwierdzenie przyjęcia ( potwierdzenie przyjęcia do serwisu ) – pisemne potwierdzenie przez klienta odbioru sprzętu z serwisu warunkujące zwrot sprzętu.
 9. Formularz – formularz zgłoszenia naprawy, dostępny dla klienta w serwisie oraz na specjalnie przygotowanej stronie internetowej serwisu www.service.edeal.pl w formie formularza online lub formularza do samodzielnego wydruku w formacie pdf.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady wykonywania usług serwisowych. regulamin jest integralną częścią umowy o wykonanie usług serwisowych.

 

II POSTANIOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i dokonując zgłoszenia serwisowego dobrowolnie go akceptuje.
 2. Serwis może komunikować się z klientem telefonicznie, za pomocą SMS-ów, bądź poczty elektronicznej na dane (tj. numer telefonu, adres poczty elektronicznej) podane w formularzu na stronie internetowej www.service.edeal.pl/kontakt lub zawarte w Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu na serwis. Wiadomości wysłane za pomocą usługi sms na numer telefonu lub wysłane na adres poczty elektronicznej podanych przez klientauznaje się za dostarczone.
 3. Klient zobowiązany jest każdorazowo poinformować serwis w przypadku zmiany danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, zawartych w formularzu lub potwierdzeniu przyjęcia.
 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się serwisu z klientem na dane podane w formularzu lub potwierdzeniu przyjęcia, serwis będzie realizował usługę serwisową zgodnie z zapisami regulaminu, w szczególności z uwzględnieniem punktów 14 i 15 działu III regulaminu.
 5. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usługi serwisowej jest złożenie przez klienta zgłoszenia serwisowego osobiście w siedzibie serwisu mieszczącym się w 90-031 Łódź, ul.Tuwima 97 przynosząc sprzęt do naprawy, poprzez przedstawiciela serwisu przekazując mu sprzęt do naprawy, bądź poprzez przysłanie sprzętu do naprawy zlecając odbiór przez kuriera przez wypełnienie formularza na stronie service.edeal.pl.
 6. Po dokonaniu ekspertyzy technicznej (diagnoza) sprzętu oraz stwierdzeniu rodzaju usterki serwis informuje klienta o kosztach usługi serwisowej, a także o przewidywanym czasie wykonania usługi. Informacje są przekazywane klientowi telefonicznie, SMS-em lub na wskazany przez klienta adres poczty elektronicznej.
 7. Ceny podane na stronie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie po dokonaniu ekspertyzy sprzętu przez serwis
 8. Wycena jest odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w siedzibie serwisu oraz na stronie internetowej www.service.edeal.pli wynosi 50 zł z VAT. Opłata za wycenę jest uiszczana przez klienta po dokonaniu diagnozy sprzętu i oszacowaniu kosztów naprawy i tylko w przypadku rezygnacji klienta z dalszej naprawy. W przypadku wykonania proponowanej naprawy opłata za wycenę jest wliczana na poczet kosztu usługi serwisowej. Koszt wyceny nie jest anulowany w przypadku, gdy naprawa okazuje się być niemożliwa do wykonania (np. z powodu braku dostępności części zamiennych).
 9. Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cenę usługi serwisowej lub jej odrzucenie w terminie do 3 dni roboczych począwszy od dnia otrzymania o niej informacji. W przypadku braku akceptacji ceny klient ma obowiązek niezwłocznie odebrać pozostawiony w serwisie sprzęt. Jeżeli klient nie odbierze sprzętu z serwisu w ciągu 14 dni kalendarzowych od niezaakceptowania ceny usługi serwisowej lub braku odpowiedzi na nią, serwis jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, (na które składają się m.in. zapewnienie właściwych warunków przechowywania sprzętu) w kwocie 10 zł z VAT za każdą kolejną rozpoczętą dobę przechowywania. Opłata ta będzie naliczana do momentu odbioru sprzętu przez klienta, przy czym dzień odbioru sprzętu jest także zaliczany do opłaty za bezumowne przechowywanie.
 10. Czas wykonania usługi serwisowej (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) jest każdorazowo ustalany z klientem. W uzasadnionych przypadkach (brak części zamiennych lub trudności z ich sprowadzeniem, usterki wymagające podjęcia specjalnych procedur diagnostycznych, itp.) czas ten może ulec wydłużeniu.
 11. Wykonanie diagnostyki sprzętu i usługi serwisowej na rzecz konsumenta może się rozpocząć dopiero z dniem upływu 14-dniowego terminu na złożenie oświadczenia do odstąpienia od umowy, chyba, że klient będący konsumentem w formularzu wyraźnie oświadczy, że wykonanie usługi ma się rozpocząć przed upływem tego terminu co znaczy że rezygnuje on z prawa do odstąpienia od umowy.
 12. Serwis wykonuje diagnostykę sprzętu wyłącznie w zakresie usterek zgłaszanych przez klienta. Jeśli w toku diagnostyki zostaną wykryte inne uszkodzenia, które nie zostały zgłoszone przy przyjęciu sprzętu, serwis poinformuje o nich klienta celem uzyskania zgody na ich usunięcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialność za usterki, wykryte w trakcie lub po wykonywaniu usługi serwisowej, które nie zostały zgłoszone przez klienta.
 13. Po wykonaniu usługi serwisowej, klient zostanie poinformowany telefonicznie, sms lub poczta elektroniczną o możliwości odbioru sprzętu.
 14. W przypadku zgłoszenia do usługi serwisowej sprzętu nieposiadającego numeru seryjnego lub budzącego wątpliwości, klient jest zobowiązany do okazania dokumentów potwierdzających legalność sprzętu oraz wylegitymowania się dowodem osobistym.
 15. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane przekazywanego sprzętu pozostawione na nośnikach(dyskach, pamięciach flash, itp.), chyba, że klient zamówi w serwisie usługę archiwizacji  i/lub kopii zapasowej danych.
 16. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za legalność oprogramowania zainstalowanego na przekazywanym sprzęcie.
 17. Serwis zastrzega sobie zwrot nienaprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników.
 18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie wykonywania usługi serwisowej.
 19. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści jeśli szkoda nie jest winą serwisu lub czas wykonania usługi serwisowej wydłuża się z przyczyn od serwisu niezależnych.
 20. Naprawy gwarancyjne wykonywane są w oparciu o warunki gwarancji ustalane przez producenta.

 

III DOSTARCZENIE I ODBIÓR SPRZĘTU

 1. Sprzęt należy dostarczyć na adres siedziby serwisu (EDEAL 90-001 Łódź, Wodna 11/13 Istnieje możliwość przekazania sprzętu do serwisu poprzez przedstawiciela serwisu na terenie Łodzi lub wysłania sprzętu kurierem zamawianym przez formularz na stronie www.service.edeal.pl
 2. Serwis ma prawo odmówić przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej bez podania przyczyny.
 3. W przypadku wysłania sprzętu za pośrednictwem kuriera, sprzęt należy odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu we własnym zakresie (w szczególności sprzęt nie może przemieszczać się wewnątrz opakowania). Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient.
 4. Serwis zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej, jeśli stwierdzi, że sprzęt nie został przez klienta właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 5. Sprzęt wysłany do serwisu kurierem jest odsyłany na adres podany w formularzu.
 6. W przypadku osobistego dostarczenia sprzętu do siedziby serwisu, klientowi wydawane jest potwierdzenie przyjęcia, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu. Po wykonaniu usługi serwisowej sprzęt jest przekazywany klientowi osobiście lub osobie pisemnie upoważnionej. Sprzęt jest wydawany tylko po okazaniu potwierdzenia przyjęcia.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia uniemożliwiającego odczytanie potwierdzenia, wydanie przedmiotu serwisu nastąpi po przedstawieniu przez klienta oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu potwierdzenia przyjęcia oraz wykonaniu kopii dowodu osobistego, ewentualnie innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 8. potwierdzenie przyjęcia traci natychmiast swą ważność, jeśli klient zażąda odesłania sprzętu kurierem, lub jeśli klient odbierze sprzęt osobiście (bez pośrednictwa osób trzecich).
 9. W przypadku, gdy klient nie może odebrać sprzętu osobiście, zobowiązany jest do pisemnego upoważnienia osoby trzeciej do odbioru sprzętu – w przeciwnym razie sprzęt może nie zostać wydany przez serwis, nawet za okazaniem potwierdzenia przyjęcia.
 10. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, klient jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera lub przedstawiciela serwisu. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera lub przedstawiciela serwisu i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki sporządzić wraz z kurierem lub przedstawicielem serwisu protokół szkodowy.
 11. W przypadku nieodebrania sprzętu przez klienta w okresie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia przez serwis o możliwości odbioru sprzętu, serwis jest uprawniony do naliczenia opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu, o których mowa w punkcie 8 postanowień ogólnych. W przypadku wcześniejszego, zgodnego ustalenia z klientem terminu odbioru sprzętu, serwis może odstąpić od naliczania wyżej określonej opłaty.
 12. W przypadku nie odebrania sprzętu w ciągu 3 miesięcy od daty przyjęcia, zgodnie z art. 180 K.C. w związku z art. 60 K.C. serwis potraktuje to jako wolę wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony. Serwis nabywa go przez jego objęcie w posiadanie samoistne na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego.
 13. W przypadku napraw gwarancyjnych warunki dostarczenia i odbioru sprzętu są ustalane przez producenta.

 

IV GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Serwis ponosi odpowiedzialność, za jakość świadczonych usług stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 556 oraz art. 556 ust.1-3 KC. (Dz. U. 141.2002.1176).
 2. Na każdą usługę serwisową (z wyłączeniem napraw gwarancyjnych) udzielana jest gwarancja na okres od 1 do 12 miesięcy liczona od daty zakończenia usługi serwisowej. Potwierdzeniem udzielenia gwarancji jest specyfikacja naprawy.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia gwarancji lub skrócenia jej okresu, o ile nie ma możliwości technicznych do wykonania pełnowartościowej naprawy (np. zastosowanie, w przypadku braku nowych, podzespołów używanych, które mogą nie spełniać norm jakości przyjętych przez serwis).
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń sprzętu powstałych w wyniku: niewłaściwej eksploatacji sprzętu (niezgodnej z instrukcją obsługi), przypadków losowych (pożar, powódź, przepięcie w instalacji elektrycznej itp.), nieuprawnionej ingerencji osób niebędących pracownikami serwisu, a także uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych (upadek sprzętu, działanie cieczy, zatkanie otworów wentylacyjnych itp.).
 5. Serwis zastrzega sobie możliwość anulowania udzielonej gwarancji, jeśli sprzęt nie został właściwie zabezpieczony na czas transportu.
 6. Gwarancja może być udzielona wyłącznie w zakresie wykonanej naprawy/wymienionych podzespołów. Gwarancją nie są objęte konserwacje sprzętu, ani usterki, które nie są bezpośrednio związane z wykonaną usługą serwisową. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność wykonanej usługi serwisowej.
 7. Serwis nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub zagubienie specyfikacji naprawy.
 8. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt, urządzenie lub towar do serwisu na swój koszt, we własnym zakresie lub poprzez firmę spedycyjną.
 9. Po bezskutecznym wyczerpaniu procedury reklamacyjnej usługi serwisowej oraz po uzyskaniu zgody serwisu, konsument może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o zasadach dostępu do tych procedur można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem http://www.uokik.gov.pl

 

V OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Serwis informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne. W związku z przetwarzaniem przez serwis danych osobowych i postanowieniami Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), Klient posiada poniżej wskazane uprawnienia
  – jeżeli klient wraził zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych, klient może taką zgodę cofnąć;
  klient ma prawo żądania dostępu do przekazanych danych osobowych, uprawnienie do ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  klient zachowuje w/w uprawnienia również w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane w sposób prawidłowy tj. zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami RODO.
 2. Administratorem danych osobowych jest E-DEAL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 90-001 Łódź, ul Wodna 11/13, nip 7282740992, tel 42 209 32 34 email. serwis@edeal.pl
 3. Serwis przechowuje i przetwarza dane osobowe klienta w celu dokonania naprawy oraz w celu odesłania sprzętu po naprawie.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) i ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez serwis, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie internetowej serwisu (www.service.edeal.pl) Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej www.service.edeal.pl/regulamin